Διαλύματα

Ιατρικά διαλύματα για: γυναικολογική εξέταση, ασηψία, συντήρηση βιοψιών και μάλαξη ασθενών. Έτοιμα προς χρήση σε εύχρηστες συσκευασίες.